Stacks Image 1884
10. 10. – 19:00 HB SND Balet SND (Slovensko) The Tempest
choreografia: Jaro Viňarský, Andrej Petrovič, Stanislava Vlčeková
>>>
11. 10. – 20:00 A4 Molnár – Dányi – Vadas (Maďarsko) Skin Me
choreografia: Csaba Molnár, Viktória Dányi & Tamara Zsófia Vadas
viac o predstavení •••• foto©Ctibor Bachratý
12. 10. – 20:00 A4 Niv Sheinfeld & Oren Laor (Izrael) Two Room Apartment
choreografia: Niv Sheinfeld & Oren Laor
viac o predstavení •••• foto©Ctibor Bachratý
17. 10. – 19:00 NB SND Ultima Vez (Belgicko) booty Looting
choreografia: Wim Vandekeybus
>>> **** foto©Ctibor Bachratý
18. 10. – 20:00 Divadlo elledase elledanse (Slovensko) Vydláždený život
>>>
24. 10. – 20:00 A4 Spitfire Company (Česká republika) ANTIWORDS
koncept: Miřenka Čechová, Petr Boháč
>>> **** foto©Ctibor Bachratý
25. 10. – 19:00 MDPOH Jo Strømgren Kompani (Nórsko) THERE
choreografia: Jo Strømgren
>>> **** foto©Ctibor Bachratý
26. 10. – 20:00 Divadlo elledase Sezónne lákadlo (Slovensko)
Choreografia: Yuri Korec v spolupráci so študentmi KTT VŠMU
HURyCAN
(Španielsko) Je te haime
choreografia: Candelaria Antelo, Arthur Bernard Bazin
>>>

Sprievodný program Divadlo elledanse

10. 10. Soňa Ferienčíková a Jaroslav Ondruš (Slovensko) Imago
12. 10. Company elledanse (Slovensko) YouMake ReMake
19. 10. spolok Neskorý zber (Slovensko) Zámerné čakanie

Workshop – Vysoká škola múzických umení Bratislava, baletná sála 402

13. októbra 

13.00 – 16.00

14. októbra 

  14.30 – 17.30

15. októbra 

  9.30 – 12.30

Table Contents Here Table Contents Here

Workshop • 13. – 15. októbra 2014 | 13 – 15 October 2014

foto©Ctibor Bachratý
Nivove a Orenove workshopy začínajú výučbou niektorých pohybových fráz z ich repertoáru ako východisko pre generovanie a vytváranie nového materiálu. Cvičenia, ktoré nasledujú, sú zamerané na spojenie medzi telom a predstavivosťou a sugesciou mentálnej akcie ako základného odôvodnenia každého pohybu – či už konkrétneho alebo abstraktného. Práca s lektormi sa bude zameriavať na vývoj vlastného postoja k fyzickým sugesciám. Študenti budú trénovať transformáciu daného materiálu na svoj vlastný pohybový slovník a dostanú zadania, ktoré im pomôžu generovať nový materiál pomocou stimulov ako hudba, dramatické situácie, kinetika, pohybový dizajn a priestorové vnímanie ako potenciálne zdroje pohybu a partnerskej interakcie.

Niv Sheinfeld účinkoval päť rokov v LIat Dror & Nir Ben-Gal Dance Company a posledných 13 rokov pôsobí ako nezávislý choreograf. Spolupracoval s Kibbutz Dance Company, Bat Sheva Ensemble a za svoje dielo získal dve významné ceny: cenu za choreografiu izraelského ministra kultúry a prestížnu Rosenblum Award za divadelné umenie. Sheinfeld vyučuje tanečnú tvorbu na School of Visual Theater v Jeruzaleme a v Suzanne Dellal centre v Tel Avive.

Oren Laor študoval divadelné umenie na Tel Aviv University v rokoch 1993 – 1997. Počas štúdia spolupracoval s významnými režisérmi ako Yvgeny Arye, Edna Shavit, Nola Chilton a inými. Od roku 2004 tvorí súčasné tanečné divadlo s Nivom Sheinfeldom. Od roku 2009 je tiež členom umeleckej rady divadla Tmuna v Tel Avive. Vedie tiež workshopy pre tanečníkov, v ktorých kombinuje rozličné performačné a pohybové metódy.
Niv & Oren’s workshops start off with learning some movement phrases from their repertoire as a starting point for generating and devising new material. The main focus of the exercises that follow is on the connection between body and imagination, and the suggestion of the mental action as basis justification for every movement – either concrete or abstract.
The work that will be done with the practitioners will focus on developing a personal attitude towards physical suggestions. Students will exercise transforming given material into their own language of movement, and also be given tasks that will help them generate new material, with the use of such stimuli as music, dramatic situations, kinetics, movement design and spatial sensing as potential sources of movement and partner interaction.

Niv Sheinfeld danced for 5 years in the Liat Dror & Nir Ben-Gal Dance Company, and for the last13 years creates as an independent choreographer. Sheinfeld had been creating works for the Kibbutz Dance Company, Bat Sheva ensemble and others, and received 2 major awards for his work: the choreography award from the Israeli Minister of Arts, and the prestigious “Rosenblum award” for performing arts. Sheinfeld also teaches dance and creation in the School of Visual Theater in Jerusalem, Suzanne Dellal center in Tel Aviv and others.

Oren Laor studied theatre and performance at the Tel Aviv University between 1993 – 1997. During that time he worked with highly praised theatre directors such as Yvgeny Arye, Edna Shavit, Nola Chilton and others. From 2004 he’s been creating contemporary dance works together with Niv Sheinfeld. Since 2009 Laor is a member of the artistic committee of Tmuna Theatre in Tel Aviv. In addition, he gives workshops for professional practitioners, combining different methods and techniques of performance and movement exploration.
21. október 2014 o 10.00 malá koncertná sála VŠMU, Zochova 1 O túžbe byť úplne vo svete – Tanečné divadlo Piny Bausch
21. október 2014 o 13.00 malá koncertná sála VŠMU, Zochova 1 Veci, ktoré objavíme sami, sú tie najdôležitejšie – Choreografický vývoj v tanečnom divadle
22. október 2014 o 9.30 malá koncertná sála VŠMU, Zochova 1 Dvojzmyselnosť a humor – Prečo je take dôležité mať niečo na zasmiatie

O túžbe byť úplne vo svete – Tanečné divadlo Piny Bausch |


Prednáška je všeobecným úvodom do sveta poetického tanečného divadla Piny Bausch. Podobne ako v poézii, aj vo Wuppertalskom tanečnom divadle sa tie najneobvyklejšie veci stretajú veľmi prirodzeným a prekvapivým spôsobom. Nálada sa môže zmeniť každú sekundu. Najväčší smútok môže ustúpiť uvoľnenej radosti. Podobne ako v poézii, nič nie je naznačené alebo pretavené do symbolických pohybov. Všetko sa formuluje na základe čistej sily metafory, ktorá nepotrebuje interpretáciu.


Veci, ktoré objavíme sami, sú tie najdôležitejšie – Choreografický vývoj v tanečnom divadle |Prednáška vysvetľuje, ako Pina Bausch aplikovala svoju metódu kladenia otázok tanečníkom a ako z ich odpovedí komponovala svoje choreografie. Tieto otázky smerovali k niečomu osobnému, ale nikdy nie privátnemu. Hľadali niečo, čo máme podľa Piny spoločného, niečo, v čom sa môžeme stretnúť. Zaoberali sa pravdou, ktorá je jednoduchá, no súčasne ju ťažko nájsť a nemožno ju uchopiť obvyklými spôsobmi. Pravdu človek nájde iba ak sa ukáže nahý a nechránený konvenciami.

Dvojzmyselnosť a humor – Prečo je take dôležité mať niečo na zasmiatie |


Počas tejto interaktívnej prednášky si najprv pozrieme úryvok z Bauschovej choreografie Spln a potom sa ho pokúsime analyzovať. Ako funguje dramaturgický rytmus a kompozícia? Prečo v Bauschovej choreografiách takmer nikdy nenájdeme jednoznačnú scénu? Ako v choreografiách funguje humor? Kde je správna rovnováha medzi konfrontáciou a uvoľnením? Aký je zmysel krásy?

Norbert Servos sa narodil v roku 1956 v Nemecku neďaleko Kolína. Bol zakladateľom časopisu Ballett international a sedem rokov členom redakčnej rady. Za ten čas sa časopis vypracoval na vedúci časopis o tanci v Európe. Od roku 1983 Servos pôsobí ako choreograf a autor v slobodnom povolaní. Publikoval 15 kníh o Pine Bausch a vývoji tanečného divadla v Nemecku a tiež poéziu. Vytvoril viac ako 20 choreografií v Nemecku i v zahraničí, uvádzaných na medzinárodných tanečných festivaloch. Okrem choreografickej práce sa tiež venuje prednášaniu v oblasti moderného tanca a choreografie. V roku 1993 založil na berlínskej Akadémii umení DanceLab. Pre DanceLab vytvoril množstvo diel, okrem iného aj ocenený tanečný film Elements of Mine (2004) pre Arte | NDR s tanečníkmi Jorge Morrom a Nicolou Mascia a spoločne s Jorge Morrom tanečné divadlo Drink, Smoke – Made in Havana (2004) v koprodukcii s DanzAbierta Cuba. Koncom roku 2005 vydal publikáciu Schritte verfolgen – Die Tänzerin und Choreographin Susanne Linke (Sledovať kroky – tanečníčka a choreografka Susanne Linke) a v roku 2008 Solange man unterwegs ist – Die Tänzerin und Choreographin Reinhild Hoffmann (Kým je človek na ceste – tanečníčka a choreografka Reinhild Hoffmann) a v roku 2012 Pina Bausch – Dance Theatre, všetky vo vydavateľstve K. Kieser Verlag. V roku 2010 bol spoločne s Evou-Mariou Lerchenberg-Thöny riaditeľom medzinárodného tanečného festivalu Tanzwelten v Braunschweigu, kde malo premiéru predstavenie Valbarene, ktoré vytvoril spoločne s choreografom Jorge Morrom. V auguste 2014 uviedol spoločne s Jorge Morrom večer dvoch choreografií in/TWO SOLOS na festivale Noorderzon International Performing Arts Festival v Groningen v Holandsku.

Norbert Servos je jeden z významných pionierov súčasného tanca v Nemecku, je medzinárodne uznávaným odborníkom na tanečné divadlo s publikáciami rozšírenými po celom svete.

Of the desire to be entirely in the world – The dance theatre of Pina Bausch


The lecture gives a general introduction into the world of Pina Bausch’s poetical dance theatre. Like in poetry in the Wuppertal Dance Theatre the most unusual things meet in a very natural and surprising way. The mood can change every second. Greatest grief might give way to relaxed gaiety. Like in poetry, nothing is just insinuated or put into symbolical movements. Everything formulates itself with the pure power of metaphor, which does not need interpretation.

The things which we discover for ourselves are the most important – Choreographic development in dance theatre


The lecture explains how Pina Bausch was working with her method of asking questions to her dancers and how she composed her pieces out of their answers. These questions were aimed at something personal, but by no means private. They searched for something, which, as Pina said, we all have in common, something, which allows us to meet. They were dealing with a truth, which is simple, and at the same time hard to find and which cannot be touched with the usual means. One only finds that truth if one can show oneself naked and unprotected by conventions.

Ambiguity and humour – Why it’s important to have something to smile about


In this interactive lecture we will first watch an excerpt of Pina Bausch’s piece Vollmond and then try to analyse it: How do the dramaturgical rhythm and the composition work? Why you almost never find an unambiguous scene in Pina Bausch’s pieces? How does humour work in the pieces? What is the right balance between confrontation and release? What is the meaning of beauty?

Norbert Servos was born in 1956 in Germany near Cologne, was a co--founder of the magazine Ballett international and for seven years a member of the editorial board. Within this time the magazine was developed to the leading dance magazine in Europe. Since 1983 he is working as a freelance choreographer and writer and published 15 books on Pina Bausch and the development of German Dance Theater as well as poetry. He choreographed more than 20 dance pieces in Germany and abroad which were invited to international dance festivals. Besides his choreographic work he is a guest teacher and lecturer for contemporary dance and choreography. In 1993 he founded DanceLab Berlin at the Academy of Arts. For DanceLab he created numerous pieces, among others the prize winning dance film Elements of Mine (2004) for Arte | NDR with dancers Jorge Morro and Nicola Mascia and together with Jorge Morro the dance theatre piece Drink, Smoke – Made In Havana (2004), a coproduction with DanzAbierta Cuba. At the end of 2005 he published Schritte verfolgen – Die Tänzerin und Choreographin Susanne Linke, in 2008 Solange man unterwegs ist – Die Tänzerin und Choreographin Reinhild Hoffmann and in 2012 Pina Bausch – Dance Theatre, all at K. Kieser Verlag, Munich. In 2010 he directed together with Eva-Maria Lerchenberg-Thöny the international dance festival Tanzwelten in Braunschweig, where he also premiered the dance theatre production Valbarena together with co-choreographer Jorge Morro. In August 2014 he premiered the double evening in/TWO SOLOS at Noorderzon International Performing Arts Festival in Groningen | Netherlands together with choreographer Jorge Morro.
Norbert Servos is one of the important pioneers of contemporary dance in Germany and an internationally renowned specialist on dance theatre with worldwide publications.

Stacks Image 704